Huruf Hijaiyah

أَسماءُ الحروف الهجائية
Nama-Nama Huruf Hijâiyyah (Huruf Arab)

No.

Huruf

Nama Huruf & Cara Membaca

Membaca secara Latin

Transliterasi Latin

1

ا

أَلِفْ

Alif

A, I, U

2

ب

بَا

B

3

ت

تَا

T

4

ث

ثَا

Tsâ

TS

5

ج

جِيمْ

Jîm

J

6

ح

حَا

Hâ

H

7

خ

خَا

Khô

KH

8

د

دَالْ

Dâl

D

9

ذ

ذَالْ

Dzâl

DZ

10

ر

رَا

R

11*

ز

زَايْ ، زَيّ ، زَا

Zây, Zayy, atau Zâ

Z

12

س

سِينْ

Sîn

S

13

ش

شِينْ

Syîn

SY

14

ص

صَادْ

Shôd

SH

15

ض

ضَادْ

Dhôd

DH

16

ط

طَا

Thô

TH

17

ظ

ظَا

Zhô

ZH

18

ع

عَيْنْ

`Aîn

`A, `I, `U

19

غ

غَيْنْ

Ghoîn

GH

20

ف

فَا

F

21

ق

قَافْ

Qôf

Q

22

ك

كَافْ

Kâf

K

23

ل

لامْ

Lâm

L

24

م

مِيمْ

Mîm

M

25

ن

نُونْ

Nûn

N

26

هـ

هَا

H

27

و

وَاوْ

Wâw

W

28

ي

يَا

Y

29

ء

هَمْزَةٌ

Hamzah

'

30*

لا

لامْ أَلِفْ

Lâm Alif

-

31*

ة

تَا مَرْبُوطَةٌ

Tâ Marbûthoh

H atau T

Cara membaca huruf madd (panjang):

  • Huruf â, dibaca aa.
  • Huruf î, dibaca ii.
  • Huruf û, dibaca uu.

KETERANGAN

  1. Jumlah huruf `Arab aslinya sebanyak 29 huruf. Adapun huruf Lâm Alif (لا) dan Tâ Marbûthoh (ة) – huruf no. 30 dan 31 pada tabel di atas dan diberi tanda asterisk (*) – digolongkan ke dalam salah satu dari 29 tersebut. Misalnya, Lâm Alif, huruf ini dapat dipecah menjadi Lâm dan Alif. Sedangkan huruf Tâ Marbûthoh berubah menjadi huruf jika berbaris sukun (mati), dan dibaca menjadi huruf , jika selain sukun. 
  2. Huruf Zay (ز) – diberi tanda asterisk (*) – adalah satu-satu huruf `Arab atau hijaiyyah yang memiliki tiga makhraj. Selain yang disebutkan pada tabel di atas, huruf Zay juga dapat dibaca: (a) Zayy (زَيّ); dan (b) Za’ (زَا). Tambahan keterangan ini dijelaskan dalam tulisan tentang ilmu tajwid, dari al-Ust. al-Qari al-Hafizh Azra`i `Abdurrauf, Syekh al-Qurra’, juri MTQ internasional dari Medan (sebelumnya bermukim di Makkah selama kira-kira 15 tahun) dan sesuai pula dengan yang terdapat pada kitab ath-Thariq ash-Shahih Li-Makharij al-Huruf.
  3. Urutan huruf-huruf `Arab pada tabel di atas merujuk pada urutan yang biasa digunakan dalam kamus `Arab.
  4. Terdapat perbedaan penyebutan nama huruf-huruf `Arab menurut ahli bahasa `Arab (ahli nahwu atau nahwiyyin) dengan ahli qira'ah. Menurut ahli bahasa `Arab, nama-nama huruf dibaca dengan menambah Alif Lâm di depannya dan huruf Hamzah di belakangnya. Misalnya, huruf (ب )  diberi nama al-Ba'u, ditulis  اَلْبَاءُ ,sehingga ketika dibaca menjadi berbunyi: Bâ' atau Bâk.  Cara membaca ini bertentangan dengan kaidah bacaan yang digunakan oleh ahli qira'ah, sebab ahli qira'ah merujuk kepada bacaan Al-Qur'an pada Huruf-huruf Pembuka Al-Qur'an seperti طه , حم , dll, dimana tidak pernah diajarkan secara sima`i (mendengar langsung) bahwa huruf-huruf tersebut dibaca menjadi Thâ' Hâ' (atau Thâk Hâk), Hâ' Mim (atau Hâk Mim), melainkan wajib dibaca Thâ Hâ dan Hâ Mîm. Dengan demikian, nama huruf-huruf selain huruf Pembuka Al-Qur'an tersebut, misalnya huruf (ب ), dapat diqiyaskan bacaannya sama dengan huruf-huruf Pembuka Al-Qur'an tersebut, sehingga dibaca tanpa mengeluarkan bunyi huruf Hamzah pada akhirnya. Keterangan mengenai nama-nama huruf `Arab menurut kaidah ahli qira'ah tersebut dapat dibaca pada kitab standar pengajaran Al-Qur'an yang digunakan di Saudi `Arabia, berjudul Qaidah al-Makkiyah.
  5. Transliterasi (perubahan tulisan huruf) Arab ke Latin sejauh ini belum memiliki standar yang berlaku universal, bergantung masing-masing negara atau bahkan masing-masing penerbit tulisan. Tabel transliterasi di atas merujuk kepada apa yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecuali untuk huruf Hâ (ح ), Shôd (ص ), Dhôd (ض ), Thô (ط ) Zhô (ظ ) dan (هـ ).
 

Follow us