Standar Bacaan

Standar Bacaan dan Hafalan Al-Qur'an di PDA-BQ

Nama Macam Qira'at

:

QIRA'AT IMAM 'ASHIM (عاصم), dinisbatkan kepada Abu Bakar 'Ashim bin Bahdalah al-Asadi al-Kufi (w. 128/754) meriwayatkan qira'atnya dari beberapa orang generasi tabi'in.

Rawi (Periwayat) Qira'at

:

HAFSH (حفص), dinisbatkan kepada Hafsh bin Sulaiman bin al-Mughirah al-Bazzaz al-Asadi al-Kufi (w. 180/796) adalah anak tiri Imam ‘Ashim.  Beliau dianggap sebagai yang paling menguasai riwayat qira'at Imam'Ashim.

Keterangan:
Selain Imam Hafsh, periwayat qira'at Imam 'Ashim yang terkenal dan bacaannya sampai ke generasi sekarang adalah Imam SYU'BAH (شعبة), dinisbatkan kepada Abu Bakar Syu'bah bin ‘Ayyasy bin Salim al-Asadi al-Kufi (w. 193/808).

Jalur (Thariq) Qira'at

:

ASY-SYATIBIYYAH (شعبة), dinisbatkan kepada Imam Abul Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad asy-Syathibi ar-Ru'aini, dengan kitabnya yang terkenal Hirzu al-Amani wa Wajhu at-Tahani”, yang lazim dikenal sebagai Nazham Syathibiyyah”.

Keterangan:
Selain thariq Syathibiyyah, terdapat thariq lain dari qira'at Imam 'Ashim, yang diriwayatkan oleh Imam Hafsh, yakni thariq ATH-THAYYIBAH (الطيبة), atau disebut juga AL-JAZARI (الجزري), dinisbatkan kepada Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin 'Ali bin Yusuf al-Jazari, seorang syaikh al-qurra' di zaman. Beliau dilahirkan di Damaskus pada tahun 751 H dan wafat di kota Syiraz pada tahun 833 H. Kitab beliau yang terkenal yang menjadi rujukan thariq bacaan beliau adalah Thayyibat an-Nasyr fi Qira'at al-Asyr”. 

Sumber Bacaan

:

Muhammad Furqan Alfaruqiy, mengambil bacaan Al-Qur'an secara talaqqi dari al-Ustatz al-Hajj Muhammad Yahya Rum (Medan), dan beliau mengambil bacaan Al-Qur'an qiraa't Imam 'Ashim, diriwayatkan oleh Imam Hafsh, dan mendapat ijazah dari Syaikh al-Qurra' al-Hafizh al-Qari al-Hajj Azra'i Abdurrauf al-Mandili. Syekh Azra'i belajar dan bermukim di Makkah selama 15 tahun kemudian kembali ke Medan (Sumatera Utara), mendapatkan ijazah qira'at dari Syekh Ahmad Hijazi, seorang Syaikh al-Qurra' wal-Fuqaha di Makkah pada zamannya, dimana bacaan beliau bersanad (bersambung) secara shahih hingga ke Rasulullah saw.

Pengajar Qira'at

:

MUHAMMAD FURQAN ALFARUQIY

 

Follow us